Organisasjonsplan

Leder
Skal forestå klubbens daglige drift.
Delegere og fordele arbeidsoppgaver i henhold til organisasjonsplanen.
Delta eller utpeker deltakere til møter med forbund, krets eller andre offentlige instanser.

Nestleder
Skal være klubbens øverste sportslige ansvarlige.
Delta i utarbeidelsen av gruppens sportslige planer.
Følge opp og kontrollere gruppenes planer sportslig og økonomisk.
Følge opp og kontrollere at klubbens oppmenn og ryttere følger NCF og ESK`s til enhver tid gjeldene lover og regler (reklameavtaler, rytterkontrakter etc)

Sekretær
Skal forestå klubbens korrespondanse.
Innkalle til styre- og komitemøter. Sende ut eventuelt sakslister.
Skrive og formidle referat fra alle styremøter.

Kasserer
Skal forestå klubbens daglige pengeregnskap.
Sørge for innkreving av medlemskontingenter.
Fremlegge økonomisk rapport på alle styremøter.
Være klubbens kontaktledd med bank, post og kredittinstitusjoner.

Styremedlem, oppmann Barne- og ungdomsgruppa
Skal være klubbens oppmann for Barne- og ungdomsgruppa.
Legge sesongplaner sammen med sportslig ansvarlig (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre treningsamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
Avtale og bestille overnatting der dette er påkrevd.
Følge opp NCF og klubbens regler for reklame etc.
Følge opp de økonomiske retningslinjene som er trukket opp av sportskomite og styre.
Rapportere sportslig aktivitet på styremøter.
Skal i samråd med sportskomite organisere og gjennomføre rekrutteringstiltak med henblikk på å øke deltaker antallet i ungdomsklassene.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Utarbeide årsrapport for gruppa.

Varamedlem Barne- og ungdomsgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret
 
Styremedlem, oppmann Junior- og seniorgruppa
Skal være klubbens oppmann for Junior- og seniorgruppa.
Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
Varamedlem Junior- og seniorgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.

Styremedlem, oppmann Handikapgruppa
Skal være klubbens oppmann for Handikapgruppa.
Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
Varamedlem Handikapgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
 
Styremedlem, oppmann Landevegsgruppa
Skal være klubbens oppmann for Landevegsgruppa.
Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre treningssamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
Vurdere og eventuelt tilsette trengere i samarbeid med sportskomitè og ryttere.
Planlegge og gjennomføre felles opplegg for Den store styrkeprøven Trondheim-Oslo, Mjøsa rundt og andre store turritt.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Utarbeide årsrapport for gruppa.
Varamedlem er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.

Styremedlem, oppmann Terrenggruppa
Skal være klubbens oppmann for Terrenggruppa.
Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Utarbeide årsrapport for gruppa.

Økonomikomite
Komiteen består av klubbens leder og to valgte medlemmer.
Skal planlegge gjennomføre tiltak som gjør klubben istand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser ovenfor ryttere, NCF, kretsen og det lokale næringsliv.
Planlegge og gjennomføre dugnader, lotteri etc.
Utarbeide planer og priser på sponsing. Delta i forhandlinger med mulige sponsorer.
Skaffe tilveie eventuelle reklamestikkere etc.
Påse at inngåtte avtaler blir fulgt opp av oppmenn og ryttere.

Sportskomite
Komiteen består av klubbens nestleder, 5 styremedlemmer og valgt representant for rytterne. Sistnevnte velges selv av ryttere i M/K Junior- og seniorgruppa og landeveisgruppa.
Skal utarbeide sportslige planer. Sesongplaner og langtidsplaner.
Utarbeide budsjetter for gruppene. Sesongbudsjett og langtidsbudsjett.
Forhandle med og tilsette trenerer og ledere.
Utarbeide og gjennomføre rekrutteringstiltak i alle grupper.
Forestå forhandlinger på klubbens vegne vedrørende overgangssaker.
Utarbeide rytteravtaler og følge opp disse.
Følge opp og revidere de forskjellige planer og budsjetter.
Avgjøre eventuelle tvistemål i gruppene. I disse tilfeller tiltrer Leder komiteen.
Forestår og gjennomfører sosiale tiltak for å styrke samholdet i klubben.

Arrangementskomite
Komiteen består av tre -3- valgte medlemmer. Lederen av komiteen innkaller til møter ved behov. Komiteen rapporterer til styret.
Skal planlegge og gjennomføre klubbens sportslige arrangementer.
Datoer for arrangementene skal drøftes med klubbens styre før søknad sendes.
Komiteen skal:
Planlegge og søke om rittdatoer (NCF og ACF)
Klarere med veimyndigheter og Politi/Lensmann.
Søke eventuelt gjøre avtale om lokaliteter for garderobe, sekretariat, overnatting etc.
Planlegge traseer.
Skrive og distribuere innbydelsen til klubber og dommere.
Gjøre avtaler med hjelpekorps/førstehjelpspersonell.
Planlegge og bestille premier.
Planlegge det økonomiske i samarbeid med økonomikomiteen.
Tilknytte seg ressurspersoner slik at rittet kan gjennomføres på en god arrrangmentsmessig måte.
Forestå distribusjon av resultatlister til alle deltagende lag, krets og NCF.
Sørge for at rittrapporter oversendes krets og NCF.