§ LOVER for Eidsvoll sykkelklubb §


§1 Formål
Eidsvoll sykkelklubb er en sykkelklubb med hovedsetet på Råholt. Stiftet i 1978.
Klubbens hovedmål er:
- fremme rekruttering innen sykkelsporten
- skape en positiv fritid for barn og ungdom
- støtte og utvikle klubbens aktive ryttere på en måte som gjør rytterne istand til å hevde seg nasjonalt og internasjonalt innenfor klubbens tilenhver tids økonomiske rammer

§2 Styret
Styret skal bestå av en leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer.
Leder velges for ett -1- år, resten av styret for to -2- år. Øvrige verv er ett-1- årige.
 
§3 Styrets gjøremål
Styret skal:
- iverksette vedtak ogbestemmelser i klubben
- utføre daglige gjøremål, representere klubben utad og utøve dens faglige myndighet
- arrangere pålagte oppgaver
- sende rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister

§4 Arbeidsfordelingen i styret
Styret er organisert i henhold til org.plan av november -94 og senere revideringer.

§5 Styremøter
Styremøter avholdes en gang pr måned. Skriftelig innkalling med saksliste sendes styrets medlemmer minimum en uke før møtedato. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§6 Innmelding
Innmelding skal være skriftelig på fastlagt innmeldingsblankett.

§7 Medlemskontingent
Medlemskontigent betales årlig, forskuddsvis. Kontigenten fastsettes på årsmøte.
Medlemmer strykes 1. januar påfølgende år når kontigent ikke er betalt.

§8 Årsmøte
Årsmøte holdes i februar. Innkalling kunngjøres med en -1- måneds varsel. Saker og forslag som ønskes behandlet skal være styret ihende senest 14 dager før årsmøte.
 
Saksliste skal publiseres på forhånd og være som følger:
1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomne saker
7. Valg
 
Stemmeberettiget er alle medlemmer over 17 år.

§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kunngjøres med 14 dagers varsel. Avholdes på grunnlag av styrevedtak.
 
§10 Æresmedlemsskap
Æresmedlemsskap utnevnes av styret.
Kriterier for æresmedlemskap:
- aktiv og betydningsfull innsats for klubben gjennom en årrekke
- innehatt verve i klubben

§11 Lovendringer
De fastsatte lover for Eidsvoll sykkelkubb kan bare endres gjennom årsmøtevedtak. Forandringene krever 2/3 flertall.

§12 Utmelding
Alle utmeldinger skal skje skriftelig. Ved overgangssaker gjelder NCF`s overgangsregler.

§13 Oppløsning
Forslag til oppløsning av klubben kan kun behandles på årsmøte/generalforsamling. Det kreves 3/4 flertall for at oppløsning skal finne sted. Klubbens eiendeler/midler skal tilfalle idrettslige formål etter bestemmelser av/på årsmøte/generalforsamlingens valgte avviklingsstyre.